Driving Distance Calculator and Driving Directions T'ai-wan (Taiwan)

See Also: Taiwan Distance Calculator
Distance From Address, Place, City etc.
Distance To Address, Place, City etc.
T'ai-wan (Taiwan) Driving Distance Calculator, calculates the Distance and Driving Directions between two addresses, places, cities, villages, towns or airports in T'ai-wan (Taiwan).
This distance and driving directions will also be displayed on interactive map labeled as Distance Map and Driving Directions T'ai-wan (Taiwan).
The distance between cities of T'ai-wan (Taiwan) is calculated in kilometers(kms), miles and nautical miles. Distance in miles gives you the mileage between cities by this T'ai-wan (Taiwan) mileage calculator.
T'ai-wan (Taiwan) Distance Chart (Distance Table): For your quick reference, below is a Distance Chart or Distance Table of distances between some of the major cities in T'ai-wan (Taiwan).
[Note: The distance between cities in T'ai-wan (Taiwan) distance chart below is straight line distance (may be called as flying or air distance) between the two locations in T'ai-wan (Taiwan) calculated based on their latitudes and longitudes. This distance may be very much different from the actual travel distance.]

T'ai-wan (Taiwan) Distance Calculator and Driving Distance Between Cities

  • Enter the "Distance From" city, village, town, airport or place name from T'ai-wan (Taiwan) in the "Distance From" (first) text box.
  • Enter the "Distance To" city, village, town, airport or place name from T'ai-wan (Taiwan) in the "Distance To" (second) text box.
  • You can also enter airport name or code from T'ai-wan (Taiwan) in above fields.
  • This will display the dropdown with suggested places in T'ai-wan (Taiwan); Select the desired Address /Place /City /Village /Town /Airport from both the dropdown lists.
  • Click the "Get Distance & Directions" button to get the distance between the selected addresses /places /cities /towns /villages /airports in T'ai-wan (Taiwan).
Distance From CityDistance To CityDistance (km)
T'ai-chung-shihChi-lung152.4
Yun-lin112.06
Ta-hsi-chenLao-pa-lao-pa221.7
Hsia-chung-liT'ai-shan19.87
Ts'eng-p'ingShui-yuan-t'ou12.57
Wu-chia-p'oP'ing-lin11.81
T'ai-anPai-tzu-pai13.07
Ssu-weiYung-le17.07
Chung-k'ang-leSu-pa-yang4.83
Hsia-k'ang-leFeng-nien1.54
Hsin-yuanTung-yuan2.24
Pi-li-liangHai-pao14.81
Hsia-nung-ch'angPei-fen-tzu-liao7.42
Pei-fen-liaoShih-ku1.29
Hsia-pin-langShui-t'ou4.6
Mei-nungSan-k'uai-ts'o1.26
Wan-wanYen-ts'ao-chien0.76
Chia-mu-tzuA-pang-an5.72
Hsia-tu-lanChiu-p'ou1.95
Chia-fengSsu-hsien9.55
Ch'ing-shuiChiu-lu-ming4.19
Yang-ch'iaoSung-lin7.01
Chiu-hung-yehMa-pei5.55
Mei-shanT'ung-k'uang4.02
T'ou-chiao-hsiYung-ch'ang3.88
Distance From CityDistance To CityDistance (km)
Shih-mienShang-yeh1.66
Niao-hsin-shihYung-lung7.4
Lao-kung-liaoJui-lung8.57
P'ing-tingHou-hu0.84
Wu-k'uai-ts'oYung-te11.82
Mu-k'engHsia-chiao-kang6.92
Pao-huaJui-hsing1.75
Wu-chia-k'engP'ao-p'ao1.88
Nan-hsingChia-p'ing4.82
Ch'ang-hsingHsin-kuo-ts'un12.06
P'ing-tingLu-ch'ang-ting7.31
Hsia-chiu-nan-shihNan-k'eng11.86
Ta-shui-ch'ungChung-chen15.6
Hsin-ai-ting-liaoHsin-pu-chiang-lin6.21
Ling-shanHuang-tieh-ts'ui-ku7.98
Hsia-chung-t'anChu-kan-hsing7.53
Kuei-shanChung-hsi-pu-liao3.26
Hsiao-fen-t'ienTung-chiao0.46
Ta-fen-t'ienPei-hsiang3.15
Chang-wu-t'angHsia-huang-wu-t'ang0.39
Shang-huang-wu-t'angT'an-shui-yen5.13
Fan-tzu-liaoTa-k'eng13.22
Mao-waHsi-kuang-fu16.61
Ting-chuangWu-hu1.14
Hsiang-p'i-liaoTao-ch'ieh-tung4.42
State/Province level distance calculator: